Privacyverklaring LSR Digitaal

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de nieuwe privacywetgeving, is per 25 mei 2018 rechtstreeks van toepassing voor alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken in alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in Nederland.

Het doel van de AVG is om twee belangen te waarborgen. Enerzijds de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van hun (deels of geheel geautomatiseerde) gegevens, anderzijds het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de EU door harmonisatie van regelgeving.

LSR Digitaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • u eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt; passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Verwerking van persoonsgegevens

LSR Digitaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Kenmerken LSRDigitaal.nl

  • Laagdrempelig
  • Alle opdrachten digitaal
  • Op ieder apparaat
  • Geen papieren administratie meer
  • Goedgekeurd door de NSA